Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015

Οδηγίες για την ύλη της Χημείας Γ Λυκειου 2015-2016

Σας το είχα πει εδώ και μήνες . Οι πίνακες στην οξειδοαναγωγή είναι εκτός ... η στοιχειομετρία ( ασκήσεις mol ) στην θερμοχημεία είναι εκτός ... η Qc είναι εκτός .

Σήμερα ( 2-12-15 ) με το 195566/Δ2 έγγραφό του, το υπουργείο επαλεηθεύει όλα τα ( προφανή κατ' εμέ ) παραπάνω.

Μένει μέσα στην ύλη η παράγραφος του Περιοδικού πίνακα ( παρόλο τους ψιθύρους που ακούσαμε τις τελευταίες 20 ημέρες ) .

Το έγγραφο είναι διαθέσιμο ......για κατέβασμα εδώ .

ΥΓ. Το εγγραφο τελειώνει με το "Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα." 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
 

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:

Αθήνα,               02-12-2015
Αρ. Πρωτ.          195566/Δ2
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄  

·       Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
·       Σχολ. Συμβούλους Δ.Ε. (μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)
·       Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
·       Γενικά Λύκεια (μέσω των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης)


ΠΡΟΣ:

-----
Ταχ. Δ/νση:    Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:   15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες:    Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο:     210-3443422


Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
Αν. Τσόχα 36
11521 Αθήνα

ΚΟΙΝ.:
 

 ΘΕΜΑ: Διαχείριση διδακτέας - εξεταστέας ύλης της Χημείας Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών για το σχολικό έτος 2015 – 2016
Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 49/06-10-2015 Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Χημείας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών για το σχολικό έτος 2015- 2016. 
ΧΗΜΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Από το βιβλίο «Χημεία» Γ΄ Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ. ά. έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος», 2015.

Κεφάλαιο 1. «ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ» (6 ώρες)

Να διδαχθούν:
Η §1.1. «Αριθμός οξείδωσης. Οξείδωση – Αναγωγή»
Κατά τη διδασκαλία της παραγράφου προτείνεται να δοθεί έμφαση  στον υπολογισμό του αριθμού οξείδωσης ενός στοιχείου σε μία χημική ένωση και στη διάκριση οξείδωσης – αναγωγής.
Από τις ασκήσεις – προβλήματα να διδαχθούν:  13, 14, 21, 22 και 29
Από την §1.2. «Κυριότερα οξειδωτικά – αναγωγικά. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής»  να διδαχθούν μόνο:
·Ο ορισμός των οξειδωτικών και των αναγωγικών ουσιών.
·Η «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥ ΜΟΡΦΗΣ» (κείμενο μέσα στο πλαίσιο, σελ. 19).
·Από την υποενότητα «Παραδείγματα οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων», τα παραδείγματα:
1) Οξείδωση ΝΗ3 από CuO,
4) Οξείδωση CO από KMnO4 παρουσία H2SO4 και
5) Οξείδωση FeCl2 από K2Cr2O7 παρουσία HCl

Κατά τη διδασκαλία της παραγράφου 1.2. προτείνεται:
Να δοθεί έμφαση στο χαρακτηρισμό των χημικών ουσιών ως οξειδωτικών και αναγωγικών.
Να γίνει εξάσκηση των μαθητών στη συμπλήρωση χημικών εξισώσεων αντιδράσεων οξειδοαναγωγής με τη μέθοδο της μεταβολής του αριθμού οξείδωσης. Δεν απαιτείται από τους μαθητές η γνώση των προϊόντων με βάση τον πίνακα των οξειδωτικών και αναγωγικών ουσιών, ΕΚΤΟΣ αυτών που περιλαμβάνονται στα παραδείγματα: 1) Οξείδωση ΝΗ3 από CuO, 4) Οξείδωση CO από KMnO4 παρουσία H2SO4 και 5) Οξείδωση FeCl2 από K2Cr2O7 παρουσία HCl.
Να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην οξειδωτική δράση των όξινων διαλυμάτων KMnO4 και του K2Cr2O7, καθώς είναι προαπαιτούμενα για το κεφάλαιο 7 (Οργανική Χημεία).
 Προτείνεται, επίσης, για εξάσκηση των μαθητών, να γίνουν και τα εξής παραδείγματα:
 • CO + K2Cr2O7  + H2SO4
 • FeSO4 + K2Cr2O7  + H2SO4
 • FeSO4 + KMnO4 + H2SO4
 • CH3CH2OH+ KMnO4 + H2SO4 CH3COOH
 • CH3CH2OH+ K2Cr2O7 + H2SO4 CH3CHO
 • CH3CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4 CH3COOH
 • CH3CHO + KMnO4 + H2SO4
 • CH3CHO + K2Cr2O7+ H2SO4
 • 2-προπανόλη + KMnO4 + H2SO4
 • 2-προπανόλη + K2Cr2O7 + H2SO4
Από τις ασκήσεις –προβλήματα να διδαχθούν:  16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, και 31. Επίσης, οι 39, 42, 43, και 56 αρκεί να δίνονται τα προϊόντα των αντιδράσεων όταν δεν αναφέρονται στην εκφώνηση.

Κεφάλαιο 2. «ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ» (1 ώρα)

Να διδαχθεί η §2.1. «Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές. Ενδόθερμες-εξώθερμες αντιδράσεις Θερμότητα αντίδρασης – ενθαλπία», από την αρχή μέχρι την υποενότητα «Ενθαλπία αντίδρασης – ΔΗ» (σελ. 46).

Κατά τη διδασκαλία της παραγράφου προτείνεται να δοθεί έμφαση στην ταξινόμηση των χημικών αντιδράσεων σε ενδόθερμες και εξώθερμες και στη σύνδεση των μεταβολών της ενθαλπίας με τις εξώθερμες και ενδόθερμες αντιδράσεις.
Οι θερμοχημικές εξισώσεις μπορούν να διδαχθούν ως τρόπος αναπαράστασης των ενδόθερμων και εξώθερμων αντιδράσεων.
Οι στοιχειομετρικοί υπολογισμοί με βάση τη μεταβολή ενθαλπίας και τις θερμοχημικές εξισώσεις είναι εκτός ύλης.
Από τις ασκήσεις –προβλήματα να διδαχθούν:   11α, 11β, και 12α.

Κεφάλαιο 3. «ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ» (3 ώρες)

Να διδαχθεί η  §3.1. «Γενικά για τη χημική κινητική και τη χημική αντίδραση - Ταχύτητα αντίδρασης», από την αρχή  μέχρι και το 1ο Παράδειγμα με την Εφαρμογή του (σελ.75).

Το περιεχόμενο της παραγράφου αυτής είναι προαπαιτούμενο για το κεφάλαιο 4 (Χημική Ισορροπία).
Προτείνεται να δοθεί έμφαση στην εφαρμογή του ορισμού της μέσης  ταχύτητας και στην εξαγωγή ποιοτικών πληροφοριών για την ταχύτητα και την πορεία της αντίδρασης από διαγράμματα συγκέντρωσης – χρόνου.
Από τις ασκήσεις –προβλήματα να διδαχθούν:   22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 και 33.

Κεφάλαιο 4. «ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ» (12 ώρες)

Να διδαχθεί η ύλη από τη σελ. 103 μέχρι την υποενότητα «Κινητική απόδειξη του νόμου χημικής ισορροπίας» στη σελ. 112.
Κατά τη διδασκαλία της §4.1 προτείνεται να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στα χαρακτηριστικά της χημικής ισορροπίας και σε υπολογισμούς που συνδέουν την τιμή της απόδοσης μιας αντίδρασης με τις ποσότητες των αντιδρώντων και των προϊόντων της.
Από τις ασκήσεις –προβλήματα να διδαχθούν:   10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16.
Κατά τη διδασκαλία της §4.2 προτείνεται να δοθεί έμφαση στον τρόπο που επηρεάζουν τη θέση μιας χημικής ισορροπίας οι παράγοντες (συντελεστές) της χημικής ισορροπίας με βάση την αρχή Le Chatelier.
Από τις ασκήσεις –προβλήματα να διδαχθούν:   20, 21, 22, 23, 24, 25 και 26.
Κατά τη διδασκαλία της §4.3 προτείνεται να δοθεί βάρος στην επίλυση προβλημάτων στα οποία συνδέονται μερικά από τα ακόλουθα μεγέθη: η απόδοση αντίδρασης, η σταθερά ισορροπίας (KC), οι ποσότητες των αντιδρώντων ή προϊόντων και ο όγκος του δοχείου αντίδρασης.
Να διδαχθούν τα παραδείγματα: 4.4, 4.5, 4,6, 4.9, 4.10 και 4.11.
Από τις ασκήσεις –προβλήματα να διδαχθούν:   27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 50 και 51.

Κεφάλαιο 5. «ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ» ( 20 ώρες)
ΕKTΟΣ ΑΠΟ:
 • Την υποενότητα «Ισχύς οξέων – βάσεων και μοριακή δομή» της § 5.2.  «Ιοντισμός οξέων – βάσεων» και
 • Την § 5.7.  «Γινόμενο διαλυτότητας».

Κεφάλαιο 6. «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ» (10 ώρες)
ΕKTΟΣ ΑΠΟ:
 • Την υποενότητα «Ηλεκτροσυγγένεια» της § 6.4.  «Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων» και
 • Την § 6.5.  «Ηλεκτρονιακοί τύποι - Σχήματα μορίων».


Κεφάλαιο 7. «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» (14 ώρες)
ΕKTΟΣ ΑΠΟ:
 • Την υποενότητα «Επαγωγικό φαινόμενο» της § 7.1.   «Δομή οργανικών ενώσεων - Διπλός και τριπλός δεσμός - Επαγωγικό φαινόμενο»,
 • Την § 7.2.   «Στερεοϊσομέρεια (εναντιοστερεομέρεια και διαστερεομέρεια)»,
 • Τις υποενότητες «Η αρωματική υποκατάσταση» (στις σελ. 285-286) και «Μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων» (σελ. 294-300) της § 7.3. «Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων»,
 • Την υποενότητα «Οργανικές συνθέσεις» της § 7.4.  «Οργανικές συνθέσεις –Διακρίσεις»,  με εξαίρεση την αλογονοφορμική αντίδραση που θα διδαχθεί.Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...