Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015

Lemmy

Lemmy
1945-2015
If you like to gamble, I tell you I'm your man,
You win some, lose some, all the same to me,
The pleasure is to play, makes no difference what you say,
I don't share your greed, the only card I need is
The Ace Of Spades
Playing for the high one, dancing with the devil,
Going with the flow, it's all the game to me,
Seven or Eleven, snake eyes watching you,
Double up or quit, double stake or split,
The Ace Of Spades
You know I'm born to lose, and gambling's for fools,
But that's the way I like it baby,
I don't wanna live for ever,
And don't forget the joker!
Pushing up the ante, I know you wanna see me,
Read 'em and weep, the dead man's hand again,
I see it in your eyes, take one look and die,
The only thing you see, you know it's gonna be,
The Ace Of Spades


Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015

Ο νεος τρόπος υπολογισμού των μορίων γαι την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ( Παραδείγματα )Με τον τρόπο αυτό αποσυνδέεται η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τη σχολική επίδοση και επαφίεται αποκλειστικά στις γραπτές εξετάσεις.

Επιπλέον για την εισαγωγή σε σχολή ενός επιστημονικού πεδίου τα μόρια υπολογίζονται μόνο από τα τέσσερα μαθήματα που απαιτούνται για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο πεδίο. Αυτό συνεπάγεται ότι αν ένας υποψήφιος εξεταστεί και σε πέμπτο μάθημα ο βαθμό του σε αυτό το μάθημα θα μετρήσει μόνο για τον υπολογισμό των μορίων για το δεύτερο επιστημονικό πεδίο.

Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).

Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.
Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξεταστεί πανελλαδικά και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα προκειμένου να έχει πρόσβαση σε δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, τότε ο υπολογισμός των μορίων του για κάθε ένα από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει προτίμηση γίνεται με βάση τα αντίστοιχα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Σχόλιο :
Θεωρώ ότι θα υπάρξει διάταξη που θα προβλέπει ότι για τους μαθητές που διεκδικούν είσοδο σε σχολή μέσα από 2 πεδία ( πχ Γεωπονικές ) και δίνουν και 5ο μαθημα ( άρα θα έχουν δύο βαθμολογίες για τις συγκεκριμένες σχολές ) θα γίνει χρήση του καλύτερου αποτελέσματος συνολικών μορίων  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Παράδειγμα ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
Προκειμένου για Σχολές ή Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου γίνεται ως εξής:
Στο σύνολο μορίων της προηγούμενης παραγράφου προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό με το εκατό (100) του γινομένου του βαθμού του υποψηφίου στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες με τον αντίστοιχο συντελεστή κατά περίπτωση. Κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης:
¡ Βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο γραπτός βαθμός που σημείωσε στην απαιτούμενη εξέταση ο υποψήφιος μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται δύο ειδικά μαθήματα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο ειδικών μαθημάτων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή των βαθμών των δύο μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα και εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.
Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξετασθεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο μάθημα της ξένης γλώσσας, για τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.
ii Βαθμός πρακτικών δοκιμασιών είναι ο μέσος όρος των βαθμών που αντιστοιχούν στις τρεις δοκιμασίες αγωνίσματα που διαγωνίστηκε ο υποψήφιος και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.
Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του πρώτου δεκαδικά ψηφία.
Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση εκατοστού, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα των δύο δεκαδικά ψηφία τότε, αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του δεύτερου δεκαδικά ψηφία.
3. Αν ο υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος Ομάδας Προσανατολισμού ή γενικής παιδείας που επέλεξε να εξετασθεί πανελλαδικά, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0). Για να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις Σχολές και τα Τμήματα του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 995 Β ́/2015) θα πρέπει να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ένα τουλάχιστον μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει και το οποίο ανήκει στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου που δηλώνει.
Συντελεστές Βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών
Για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ενός ή περισσοτέρων ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δομασιών, όπως αυτά έχουν οριστεί με την υπ’ αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1538 Β ́/2002) «Ορισμός των Τμημάτων και των Σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι συντελεστές του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών κατά περίπτωση είναι:
¡. Δύο (2) για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα:
«Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο»
«Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».
ii. Δύο (2) για τα τμήματα:
Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών,
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του
Ιονίου Πανεπιστημίου Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
iii. Ένα (1) για το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Παν. Ιωαννίνων για το οποίο απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο» και για όλες τις λοιπές σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ¡ και ii του παρόντος άρθρου.Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015

Οδηγίες για την ύλη της Χημείας Γ Λυκειου 2015-2016

Σας το είχα πει εδώ και μήνες . Οι πίνακες στην οξειδοαναγωγή είναι εκτός ... η στοιχειομετρία ( ασκήσεις mol ) στην θερμοχημεία είναι εκτός ... η Qc είναι εκτός .

Σήμερα ( 2-12-15 ) με το 195566/Δ2 έγγραφό του, το υπουργείο επαλεηθεύει όλα τα ( προφανή κατ' εμέ ) παραπάνω.

Μένει μέσα στην ύλη η παράγραφος του Περιοδικού πίνακα ( παρόλο τους ψιθύρους που ακούσαμε τις τελευταίες 20 ημέρες ) .

Το έγγραφο είναι διαθέσιμο ...

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015

Χημεία και ζωντανοί οργανισμοί - Το νέο βιβλίο για το μάθημα Χημείας της Γ τάξης των ΕΠΑ.Λ

Νέο μάθημα , νέο βιβλίο για την Χημεία στην Γ τάξη ( γενικής παιδείας ) στα ΕΠΑ.Λ

Ο τίτλος του είναι "Χημεία και ζωντανοί οργανισμοί" και περιέχει τις εισαγωγικές Βιοχημικές έννοιες ( μην ξεχνάτε ότι μεταξύ των δημοφιλέστερων τμημάτων των ΕΠΑΛ είναι αυτά της Γεωπονικής και της Νοσηλευτικής )


Το αρχείο είναι διαθέσιμο ...

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015

Οδηγείες για την ύλη της Χημείας στην Α και Β Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-16

Δημοσιεύτηκαν οι οδηγείες για την Χημεία της Α και Β Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-16.

Είναι διαθέσιμες ...

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015

Αριθμοί οξείδωσης - Παιχνίδι Mahjong

http://www2.stetson.edu/mahjongchem/


Ύλη Χημείας Γυμνασίου 2015-16

Εστιάζοντας αποκλειστικά στην ύλη Χημείας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2015-16 μπορείτε να βρείτε την ύλη και τις προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις εδώ 

(Από το blog του Κ. Χαρκοπλιά ...)

Συνολικά την ύλη και τις παρατηρήσεις για όλα τα μαθήματα θετικών σπουδών για το Γυμνάσιο , μπορείτε να δείτε την υπουργική απόφαση εδώ 

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015

Θέματα εξετάσεων Ομογενών στην Χημεία ΘΚ 2015

Έκλεισε σήμερα με τις εξετάσεις των Ομογενών η φετινή σειρά Πανελληνίων Εξετάσεων στην Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης.

Στρωτά θέματα που εξετάζουν τις βασικές αρχές της Χημείας που διδάσκονται οι μαθητές στην Γ Λυκείου . Ωραίο Γ2 και Δ θέμα .


Τα θέματα είναι διαθέσιμα ...

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

Το νέο σχολικό βιβλίο Χημείας Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης 2015-2016

"Βγήκε" σήμερα σε μορφή pdf το νέο σχολικό βιβλίο για την Χημεία της Θετικής κατεύθυνσης της Γ Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016.


Το βιβλίο είναι διαθέσιμο ...

Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

Τα στατιστικά στοιχεία για τα αποτελέσματα στην Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης 2014-2015

Ανακοινώθηκαν σήμερα στα Λύκεια όλης της χώρας τα αποτελέσματα των επιδόσεων των μαθητών στα Πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα.

Στην Χημεία τα αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα. Γενικότερα τα θέματα κρίθηκαν βατά και με σαφήνεια διατυπωμένα ( ιδιαίτερα εάν σκεφτεί κανείς ότι ακολούθησαν την σφαγή των Μαθηματικών και προηγήθηκαν αυτήν της Φυσικής ).

Η κατανομή της βαθμολογίας στην Χημεία της Θετικής Κατεύθυνσης είναι η ακόλουθη.( % ποσοστά )
Τα οποία σε μορφή "πίτας" οπτικοποιούνται ως εξής :


Είναι εντυπωσιακά τα ποσοστά των μαθητών που έγραψαν
άριστα ( πάνω από 18 ) : 35 %  ( 1 στους 3 )
Πολύ καλά ( πάνω από 15 ) : περίπου 60 %
Συνολικά πάνω από την βάση : περίπου 80 %

Η διακύμανση της επίδοσης των μαθητών τα τελευταία χρόνιαΚαι το αντίστοιχο διάγραμμα ράβδων :Οι σταθμισμένοι μέσοι όροι :


Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

Εξεταστέα - Διδακτέα Ύλη Χημείας για το σχολικό έτος 2015-2016

Ανακοίνωσε το Υπουργείο την εξεταστέα-διδακτέα ύλη  για όλα τα μαθήματα για την σχολική χρονιά 2015-2016.

Για την Χημεία του Θετικού Προσανατολισμού έχουμε :Κυριακή 14 Ιουνίου 2015

Επαναληπτικές εξετάσεις Χημείας 2015

Επαναληπτικές στην Χημεία των Ημερησίων και όλα πήγαν καλά ( και σήμερα )


Θα ήθελα να κάνω μια γενική αναφορά στα χθεσινά θέματα Χημείας για τις επαναληπτικές .
Κατ' αρχάς συνεχίζουμε να βλέπουμε σοβαρά διαγωνίσματα που δεν προκαλούν ιδιαιτέρως ( σε αντιπαράθεση με τα όσα συμβαίνουν στην Φυσική και στα Μαθηματικά ). Καλή και σοφή κίνηση για πολλούς λόγους .

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015

Επαναληπτικές εξετάσεις Χημείας - Βιοχημείας 2015

Σε άλλο ένα απαιτητικό διαγώνισμα ( τουλάχιστον στον κομμάτι της Χημείας ) εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές που έδιναν Χημεία-Βιοχημεία για την Τεχνολογική κατεύθυνση 1.

Επιβεβαιώθηκε για άλλη φορά η τάση που θέλει τις επαναληπτικές εξετάσεις πολύ πιο απαιτητικές από αυτές της κανονικής περιόδου ( για να μην κάνει κανείς κουτοπόνηρες σκέψεις )

Για τα τα θέματα και τις απαντήσεις ...

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015

Μια φυσικοχημική άσκηση συνάντησης ( με ολίγα οικονομικά στοιχεία )

Οι συνδυαστικές ασκήσεις συνήθως συνδυάζουν διαφορετικές ενότητες του ίδιου μαθήματος. Είπα να πρωτοτυπήσω ( ? ) και να συνδυάσω το κεφάλαιο της κινηματικής της Φυσικής Α Λυκείου και το και την ενότητα της καύσης της Χημείας Β Λυκείου. Πρόσθεσα και μερικά ( απλά ) οικονομικά στοιχεία ( μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτά ? ) et voila !!!Κυριακή 31 Μαΐου 2015

Βάσεις σχολών 2014

Επειδή - δυστυχώς - συνηθίζουμε να κοιτάμε τις βάσεις τις προηγούμενης χρονιάς για να κάνουμε το μηχανογραφικό μας σας δίνω δύο από τις καλύτερες παρουσιάσεις που βρήκα στο διαδίκτυο.

Και τις δύο τις έχει επιμεληθεί το Φροντιστήριο Μεθοδικό στην Αθήνα.

Το αρχείο σε μορφή pdf ( για αποθήκευση και εκτύπωση ) είναι διαθέσιμο εδώ 

Το αρχείο σε μορφή htm ( για μελέτη online ) είναι διαθέσιμο εδώ 


Θα επανέλθω με μια εφαρμογή όπου θα της βάζεις τα μόρια σου ( ή τις επιδόσεις σου στα μαθήματα ) και θα σου βγάζει τις σχολές που σύμφωνα με τις περσινές βάσεις είναι 1000 μόρια πάνω ή κάτω )

Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

Oι Συντελεστές Βαρύτητας των μαθημάτων για το σχολικό έτος 2015-2016

Συντελεστές  βαρύτητας μαθημάτων

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές  στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:
Δείτε ( και εκτυπώστε ) το PDF αρχείο του Υπουργείου  ( εδώ )
A.Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
1ο  Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
3ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)
β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)
4ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης
α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Μαθηματικά Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
2ο  Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
3ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
4ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης
α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
3ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)
β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)
4ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης
α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
5ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Οι Σχολές κατά Επιστημονικό Πεδίο για το σχολικό έτος 2015-2016

Ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας η  ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία και οι συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων για το σχολικό έτος 2015-2016, ως ακολούθως:
1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες    
2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής     
4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες της Εκπαίδευσης     
5ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής     

Δείτε ( και εκτυπώστε ) το PDF αρχείο του Υπουργείου  ( εδώ )

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)    ΕΜΠ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)    ΑΠΘ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)    ΔΠΘ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)    ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)    ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)    ΕΜΠ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)    ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)    ΑΠΘ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)    ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)    ΔΠΘ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)    ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)    ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Σχόλια για τα θέματα Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης 2015


Με ανακούφιση είδα τα σημερινά θέματα της Χημείας για την τελευταία Θετική Κατεύθυνση του συστήματος Αρσένη. Στο καλό και να μας γράφει ( και ο κ. Αρσένης )

Θεωρώ την σημερινή θεματοδοσία εξαιρετική αν όχι την κορυφαία της τελευταίας 5ετίας. Κάλυπτε ολόκληρη την ύλη ( "αθόρυβα" περιείχε περισσότερα μόρια ατομικής θεωρίας από το αναμενόμενο ) , περιείχε ξεκάθα διατυπωμένα ερωτήματα και είχε σαφείς εξεταστικούς στόχους.

Ήθελε σαφέστατα να προστατέψει τους μαθητές από ανόητες απώλειες μονάδων ( αναγραφή της θεμελιώδους κατάστασης του 9F στην 1η προτεινόμενη απάντηση του Α5 - χρησιμοποίηση της έκφρασης "σε κάθε περίπτωση" στο Β1α ). Επέλεξε και φέτος ένα ερώτημα θεωρίας ως Δ4 ( φέτος βέβαια δεν αιφνιδίασε αυτό το γεγονός ) και ξεκλείδωσε εύκολα το δεντράκι ( welcome back ) του Γ3.

Είναι ενδεικτική τόσο η κατανομή των μορίων στα εξεταζόμενα κεφάλαια ( 28 - 39 - 33 ) όσο και η διαβάθμιση της δυσκολίας των ζητημάτων ( προσωπική εκτίμηση )


Θέματα και λύσεις στην Χημεία Θετικής κατεύθυνσης 2015

Τα θέματα της Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης είναι διαθέσιμα εδώ 

Απαντήσεις από την Ένωση Ελλήνων Χημικών

Απαντήσεις από τον συνάδελφο Κώστα Χαρκοπλιά 


Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Θέματα και απαντήσεις στην Χημεία - Βιοχημεία Ημερησίων Λυκείων 2015

Ευκαιρία για μικρή επανάληψη στο σχολικό βιβλίο .

Προσοχή : ζητήθηκε "τρελή" λεπτομέρεια στο Α3-γ ( πως αποδεικνύεται πειραματικά ο αυτοιοντισμός του νερού !!! ) ενώ το δεντράκι της οργανικής ( επιστροφή μετά από χρόνια ) "ξεκλείδωνε" με την δραστικότητα των καρβονυλικών ενώσεων σε ασκήσεις προσθήκης .

Προσοχή απαιτούσε το ( όχι δύσκολο ) θέμα διακρίσεων διαλυμάτων οξέων .

Για τα θέματα και τις απαντήσεις τους ...

Δευτέρα 11 Μαΐου 2015

Συμβουλές για τις Πανελλήνιες εξετάσεις

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΚαθώς πλησιάζει η έναρξη των Πανελληνίων εξετάσεων, η νευρικότητα σας και το στρες αυξάνει. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό.

Κάποια πράγματα όμως μπορούν να σας βοηθήσουν να φτάσετε στις εξετάσεις με καθαρό μυαλό:Μια εβδομάδα πριν από τις πανελλήνιες


Προσπαθήστε να ρυθμίσετε το βιολογικό σας ρολόι . Προσπαθήστε να κοιμάστε στις 11 το βράδυ και να ξυπνάτε στις 6 το πρωί . Αυτές θα είναι πάνω – κάτω οι ώρες ύπνου στις 15 ημέρες των πανελληνίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

1. ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΙΑΙΤΑ στην περίοδο των εξετάσεων.
2. ΔΕΝ ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΝΕΕΣ ΤΡΟΦΕΣ (κίνδυνος αλλεργιών) στην περίοδο των εξετάσεων
3. Κάνουμε σουτάκια ... δεν παίζουμε μπάσκετ ;-)


Την προηγούμενη ημέρα των Πανελληνίων


Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

Όλα τα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Χημείας ( 2000 - 2014 )

Δύο φανταστικές δουλειές συναδέλφων συναδέλφων συγκεντρώνουν ΟΛΑ τα Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Χημείας από το 2000 μέχρι τώρα .

Τετάρτη 15 Απριλίου 2015

Επαναληπτικά Διαγωνίσματα Χημείας ( v.2015 )

Είμαστε 1 περίπου μήνα πριν την έναρξη των Πανελληνίων εξετάσεων και 1,5 πριν την έναρξη των ενδοσχολικών εξετάσεων. Κυκλοφορούν πολλά ( και καλά ) διαγωνίσματα Χημείας .
Στην ανάρτηση αυτή έχω σκοπό να μαζέψω τα καλύτερα ( χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα )

Ξεκινώ ... ( update 16/4/2015 )

Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

Το νέο εξεταστικό σύστημα για το σχ. έτος 2015-2016

Ανακοίνωσε το Υπουργείο το νέο μεταβατικό εξεταστικό σύστημα για το σχολικό έτος 2015-2016

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου :

Το ΥΠΟΠΑΙΘ θα προβεί σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις όσον αφορά το εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ το σχ. έτος 2015-16 για τους παρακάτω λόγους:
1) Με το σύστημα του Νέου Λυκείου, οι μαθητές της Γ΄ Τάξης είχαν δυνατότητα πρόσβασης σε πολύ περιορισμένο αριθμό τμημάτων, αφού οι επιλογές τους περιορίζονταν μόνο σε ένα επιστημονικό πεδίο. Εξαιτίας αυτού του εγκλωβισμού των υποψηφίων σε πολύ μικρό αριθμό τμημάτων, θα αποκλείονταν χιλιάδες νέοι και νέες από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρότι μπορεί να είχαν επιτύχει υψηλή βαθμολογία στις εξετάσεις. Παράλληλα, αυτή η ρύθμιση θα έπληττε εκτός από τους μαθητές/τριες και τα ίδια τα Πανεπιστήμια, καθώς ήταν εξαιρετικά πιθανό να στερούνταν φοιτητές/τριες με πολύ υψηλές επιδόσεις, οι οποίοι δεν θα κατάφερναν να εισαχθούν στο ένα και μοναδικό επιστημονικό πεδίο στο οποίο μπορούσαν να είναι υποψήφιοι.
2) Υπήρχαν όμως και σοβαροί τεχνικοί λόγοι που επέβαλαν τις νέες ρυθμίσεις. Λόγω καθυστέρησης του έργου των επιστημονικών επιτροπών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που είχε σημειωθεί ήδη πριν από την αλλαγή της ηγεσίας του ΥΠΟΠΑΙΘ, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η σύνταξη των προγραμμάτων σπουδών όλων των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Νέου Λυκείου και δεν έχουν καν ξεκινήσει οι διαδικασίες συγγραφής και κρίσης των αντίστοιχων σχολικών εγχειριδίων. Συνεπώς, δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της νομοθεσίας του Νέου Λυκείου για τη Γ΄ Λυκείου. Να σημειωθεί ότι σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και ακόμα περισσότερο σε αυτήν την τάξη απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των μαθητών/τριών καθώς και έγκαιρη και επαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν τη διδασκαλία νέων προγραμμάτων σπουδών και σχολικών εγχειριδίων.
3) Επίσης δεν ήταν δυνατόν να διατηρηθεί ανέπαφο το σύστημα εισαγωγής της φετινής Γ΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Δ΄ Εσπερινού ΓΕΛ -για τις οποίες υπάρχουν βέβαια εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σχολικά εγχειρίδια- επειδή θα αιφνιδιάζονταν οι υποψήφιοι του σχ. έτους 2015-16 για τους εξής λόγους: ενώ γνώριζαν ότι θα έδιναν Πανελλαδικές εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα, θα έπρεπε να προετοιμαστούν για έξι (6) ή επτά (7) και βέβαια οι υπάρχουσες Κατευθύνσεις (Θεωρητική, Θετική και Τεχνολογική) απαιτούσαν διαφορετικό συνδυασμό πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τα επιστημονικά πεδία από εκείνον που τους είχε ήδη ανακοινωθεί. Για παράδειγμα, οι υποψήφιοι των Ιατρικών σχολών σύμφωνα με το σημερινό σύστημα θα έπρεπε να εξετασθούν υποχρεωτικά και στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, ενώ αυτό το μάθημα δεν περιλαμβανόταν στα τέσσερα μαθήματα που τους είχαν γίνει ήδη γνωστά ως πανελλαδικώς εξεταζόμενα για αυτές τις σχολές. Με τις νέες ρυθμίσεις είναι στη δική τους επιλογή αν θα εξετασθούν και στα Μαθηματικά, για να αυξήσουν τα επιστημονικά πεδία πρόσβασης.
4) Επιπλέον, στο ισχύον μέχρι φέτος σύστημα εισαγωγής έχουν παρατηρηθεί στρεβλώσεις που θεωρήθηκε αναγκαίο να αντιμετωπισθούν, όπως για παράδειγμα, η δυνατότητα να εισαχθεί κάποιος σε Χημικό τμήμα, χωρίς να έχει διδαχθεί και εξετασθεί στο μάθημα της Χημείας Κατεύθυνσης.
Ο στόχος της νέας νομοθετικής ρύθμισης είναι να θεραπευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κενά και οι δυσλειτουργίες του πρόσφατα νομοθετημένου συστήματος εισαγωγής, καθώς και του ισχύοντος μέχρι σήμερα. Διευκρινίζεται ότι οι ρυθμίσεις για τα ΕΠΑΛ δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, επειδή αναμένεται η σχετική πρόταση του ΙΕΠ, όπως προβλέπει ο νόμος.  
Πιο συγκεκριμένα:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...