Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Χημεία Γ Λυκείου - Προταση ΙΕΠ 2019 vs ΦΕΚ 2015


Όπως καταλαβαίνετε εκεί στο ΙΕΠ δεν ζορίστηκαν και πολύ για να προτείνουν το "νεο" αναλυτικό πρόγραμμα για την Χημεία της Γ Λυκείου .

Ας το συγκρίνουμε με αυτό που ισχύει ήδη !!!ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 183 23 Ιανουαρίου 2015
Πρόταση ΙΕΠ 22/12/2018

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
1.1.1 Ατομικό πρότυπο του Bohr
1.1.2 Κβαντική θεωρία, τροχιακό.
1.1.3 Κβαντικοί αριθμοί
1.1.4 Αρχές ηλεκτρονιακής δόμησης ατόμων
1.1.5 Κατανομή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες και
τροχιακά.
1.1.6 Στοιχεία μετάπτωσης
1.2.1 Δόμηση του σύγχρονου περιοδικού
πίνακα με βάση την ηλεκτρονιακή δομή
των ατόμων
1.2.2. Μεταβολή ιδιοτήτων στοιχείων
ίδιας περιόδου και ίδιας ομάδας (ατομική-
ακτίνα, ενέργεια 1ου ιονισμού,
ηλεκτραρνητικότητα)·         Aτομικό πρότυπο του Bohr
·         Κβαντική θεωρία
·         Τροχιακό – κβαντικοί αριθμοί
·         Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων
·         Κατανομή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες και τροχιακά
·         Δόμηση Περιοδικού Πίνακα με βάση την ηλεκτρονιακή κατανομή των στοιχείων (s-, p-, d-, f- τομείς) – Στοιχεία μετάπτωσης
·         Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων


1.3.1 Διπολική ροπή, δίπολα μόρια
1.3.2. Είδη Διαμοριακών δυνάμεων
1.3.3. Επίδραση των διαμοριακών
δυνάμεων στη διαλυτότητα, στην
τάση ατμών υγρού, στο σημείο βρασμού,
στο ιξώδες και στην επιφανειακή τάση
·         Διπολική ροπή, δίπολα μόρια
·         Είδη Διαμοριακών δυνάμεων
·         Επίδραση των διαμοριακών δυνάμεων στη διαλυτότητα, στην τάση ατμών υγρού, στο σημείο βρασμού, στο ιξώδες και στην επιφανειακή τάση


2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ
2.1 Ενθαλπία αντίδρασης και
παράγοντες που την επηρεάζουν.
2.2 Νόμος της θερμιδομετρίας -
θερμιδόμετρο.
2.3 Πρότυπη ενθαλπία ορισμένων χημικών
μεταβολών.
2.4 Νόμοι θερμοχημείας (Lavoisier-Laplace,
Hess).
·         Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές
·         Ενδόθερμες – εξώθερμες αντιδράσεις
·         Θερμότητα αντίδρασης - ενθαλπία
·         Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
·         Θερμιδομετρία – Νόμοι θερμοχημείας


3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ
3.1. Ορισμός της ταχύτητας χημικής
αντίδρασης .
3.2 Θεωρία συγκρούσεων- Ενέργεια ενεργοποίησης.
3.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την
ταχύτητα αντίδρασης.
3.4 Κατάλυση
3.5 Νόμος της ταχύτητας της
αντίδρασης- μηχανισμός αντίδρασης.
·         Ταχύτητα αντίδρασης
·         Θεωρία συγκρούσεων – Ενέργεια ενεργοποίησης
·         Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης. Καταλύτες.
·         Νόμος ταχύτητας—Μηχανισμός αντίδρασης.


4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ:ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ – ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
4.1.1. Αμφίδρομες αντιδράσεις – Χημική
ισορροπία – Απόδοση αντίδρασης
4.1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τη
θέση χημικήςισορροπίας - Αρχή Le
Chatelier
4.1.3 Σταθερά χημικής ισορροπίας (Kc) -
Πηλίκο αντίδρασης (Qc).
·         Αμφίδρομες αντιδράσεις – Χημική ισορροπία – Απόδοση αντίδρασης
·         Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας - Αρχή Le Chatelier
·         Σταθερά χημικής ισορροπίας (Kc) - Πηλίκο αντίδρασης (Qc).


4.2.1 Οξέα-βάσειςκατά Brönsted-Lowry
1) Ηλεκτρολύτες
2) Διάσταση - Ιοντισμός
3) Ορισμός οξέων και βάσεων κατά Brönsted
–Lowry
4) Αμφιπρωτικές ουσίες
5) Βαθμός ιοντισμού – Ισχυρά και ασθενή
οξέα και βάσεις
4.2.2 Ιοντισμός μονοπρωτικών οξέων
και βάσεων
1) Σταθερά ιοντισμού ασθενών οξέων –
βάσεων
2) Νόμος αραίωσης του Ostwald
4.2.3 Αυτοϊοντισμός νερού - pH και pOH
4.2.4 Επίδραση κοινού ιόντος (ΕΚΙ)
4.2.5 Ρυθμιστικά διαλύματα
1) Ορισμός και παρασκευές ρυθμιστικών
Διαλυμάτων
2) Υπολογισμός του pH ρυθμιστικού
διαλύματος, εξίσωση Henderson
3) Εξήγηση της δράσης των ρυθμιστικών
διαλυμάτων
4.2.6 Οξεοβασικοί δείκτες (1 Δ. Ω.)
4.2.7 Ογκομέτρηση Εξουδετέρωσης
4.2.8. Φασματοφωτομετρία
1).Εισαγωγή στη φασματοφωτομετρία
2).Αρχή λειτουργίας του λειτουργίας του
φασματοφωτόμετρου
3) Νόμος των Beer - Lambert-
Ηλεκτρολύτες –
Ιοντισμός οξέων - βάσεων
Οξέα-βάσεις κατά Brönsted-Lowry
Αμφιπρωτικές ουσίες
Βαθμός ιοντισμού –
Ισχυρά και ασθενή οξέα και βάσεις
Ιοντισμός ασθενών μονοπρωτικών οξέων και βάσεων
Αυτοϊoντισμός νερού – pH και pOH
Επίδραση κοινού ιόντος (ΕΚΙ)
Ρυθμιστικά διαλύματα
Δείκτες - Ογκομέτρηση4.3 Προσθετικές ιδιότητες
4.3.1 Προσθετικές ιδιότητες
4.3.2 Ζεσεοσκοπία - Κρυοσκοπία
1) Ανύψωση σημείου ζέσεως –
ζεσεοσκοπική σταθερά
2) Ταπείνωση σημείου πήξεως –
κρυοσκοπική σταθερά
4.3.3 Ώσμωση - Ωσμωτική πίεση
·         Προσθετικές ιδιότητες των διαλυμάτων
ωσμωτική πίεση
βιολογική σημασία της ώσμωσης


5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ
5.1.1 Μεταβολή αριθμού οξείδωσης
στοιχείου –
Οξειδοαναγωγικές
αντιδράσεις
5.1.2 Ημιαντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής
5.1.3 Ισοστάθμιση χημικών εξισώσεων οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων
·         Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις
·         Οξειδωτικά – αναγωγικά
·         Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής
·         Ημιαντιδράσεις


5.2.1 Γαλβανικά στοιχεία
5.2.2 Πρότυπο δυναμικό και εφαρμογές του
5.2.3 Μπαταρίες- κυψέλες καυσίμων
5.2.4 Ηλεκτρόλυση (προϊόντα-εφαρμογές)
5.2.3 Μπαταρίες- Κυψέλες καυσίμου
5.2.4 Ηλεκτρόλυση – προϊόντα -εφαρμογές
·         Ηλεκτροχημεία – Αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος
·         Γαλβανικά στοιχεία – Δυναμικό οξειδοαναγωγής
·         Πρότυπο δυναμικό και εφαρμογές του
·         Ηλεκτρόλυση – Μηχανισμός - Εφαρμογές


6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
6.1.1. Θεωρία δεσμού σθένους - υβριδισμός ατομικών τροχιακών (sp3, sp2,sp).
6.2.1 Αντιδράσεις υποκατάστασης
6.2.2 Αντιδράσεις απόσπασης
6.2.3 Αντιδράσεις προσθήκης
6.2.4 Αντιδράσεις πολυμερισμού
6.2.5 Αντιδράσεις με οξειδωτικά και
Αναγωγικά
(Οξειδωτικά: KMnO4, K2Cr2O7,
Αντιδραστήριο Fehling και αντιδραστήριο Tollens
Αναγωγικά: Η2)
6.2.6. Αντιδράσεις αντικατάστασης των
όξινων υδρογόνων σε -COOH, -OH, -C≡CH
με Na ή Κ
6.3.1. Χαρακτηριστικά παραδείγματα
ταυτοποίησης / διάκρισης μεταξύ
οργανικών ενώσεων
1. αλκάνιο-αλκένιο
2. αλκάνιο-αλκίνιο
3. αλκοόλη-αιθέρας
4. αλδεϋδη-κετόνη
5. καρβοξυλικό οξύ- εστέρας
6. Πρωτοταγής, δευτεροταγής,τριτοταγής αλκοόλη
Θεωρία δεσμού σθένους - υβριδικά τροχιακά (sp, sp2, sp3)
Δομή οργανικών ενώσεων – διπλός κι τριπλός δεσμός – Επαγωγικό φαινόμενο
Κατηγορίες Οργανικών αντιδράσεων
Αντιδράσεις
Υποκατάστασης Αντιδράσεις απόσπασης Αντιδράσεις προσθήκης Αντιδράσεις Πολυμερισμού Αντιδράσεις με οξειδωτικά και αναγωγικά (Οξειδωτικά: KMnO4, K2Cr2O7, αντιδραστήριο
Fehling και αντιδραστήριο Tollens Αναγωγικά: Η2)
Αντιδράσεις αντικατάστασης των όξινων υδρογόνων σε -COOH, -OH, -C≡CH με Na ή Κ)
Οργανικές συνθέσεις – Διακρίσεις
Χαρακτηριστικά παραδείγματα: ταυτοποίησης / διάκρισης μεταξύ οργανικών ενώσεων
1. αλκάνιο-αλκένιο
2. αλκάνιο-αλκίνιο
3. αλκοόλη-αιθέρας
4. αλδεϋδη-κετόνη
5. καρβοξυλικό οξύ-εστέρας
6. Πρωτοταγής, δευτεροταγής, τριτοταγήςΤα ερωτήματα προκύπτουν αβίαστα :

  • Αυτο είναι το αποτέλεσμα της σχεδόν 3ετούς προετοιμασίας του ΙΕΠ για το νέο εξεταστικό ;
  • Σε αυτό το πρόγραμμα ( με το βάθος εργασίας που ο καθένας μπορεί να εκτιμήσει από πλευράς ΙΕΠ ) θα βασίζει την όποια θέση του το Υπουργείο ;
  • Να φανταστούμε ότι ανάλογη προετοιμασία υπάρχει και από την πλευρά του Υπουργείου ; 
Για όποιον θέλει να μελετήσει τον παραπάνω πίνακα , παραθέτω τα παρακάτω αρχεία :


Υγ ... επειδή διαβάζω διάφορα. Το ότι το μάθημα θα γίνει 6ωρο δεν σημαίνει ότι ο χρόνος προετοιμασίας των μαθητών θα είναι μεγαλύτερος . Οι μαθητές θα κληθούν να εξεταστούν στην ύλη που θα έχουν με 8 μήνες προετοιμασίας. Το γεγονός ότι το σχολείο θα μπορέσει ( ενδεχομένως ) να τους προετοιμάσει καλύτερα από τις προηγούμενες χρονιές δεν σημαίνει ότι μπορεί να προκαλέσει διαστολή του χρόνου . Οι 8 μήνες θα συνεχίσουν να είναι 8 μήνες.
Προσθέστε μια αύξηση σε Φυσική / Μαθηματικά / Βιολογία και καταλαβαίνεται ότι τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά δύσκολα ( δεν το έπιασες ακόμα ... πήγαινε μια βόλτα από τα ΕΠΑΛ ).

Βέβαια μπορεί η προετοιμασία να αρχίσει από τον Ιανουάριο της Β Λυκείου ... 
...... ααα ξέχασα. Δεν το κάνει αυτό το δημόσιο σχολείο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...